Revision history of "Tiigiveski"

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:00, 8 February 2011195.80.105.102 (Talk). . (1,354 bytes) (+1,354). . (Created page with "Ajalooline veskikoht Tallinna kesklinnas. Praeguses Tallinna kesklinnas Tiigiveski pargis, mida rahvapäraselt on kutsutud ka Pasatski (“possaadiinimeste”) pargiks. Possaad ...")