Revision history of "Esna (Aaviku) veski"

From Weskiwiki
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 21:05, 5 February 2011213.35.184.94 (Talk). . (1,243 bytes) (+1,243). . (Created page with "=Asukoht= Järvamaal =Seisukord= Väidetavalt on seadmed ja interjöör korras (2007 allikad väidavad, et seadmed, sh inglise päritolu 300 hj aurumasin, vanarauaks viidud) =A...")